Menu Zamknij

Ogólne Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych 
RODO (GDPR)

  
Firma JUSTPOL SA, od dnia 25 maja 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1.
 Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie, lub częściowo zautomatyzowany, oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany, danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUSTPOL SA,  z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ulicy: Plac Bohaterów Getta 7a/25; e-mail: info@justpol.plwww.justpol.pl, który w takim przypadku będą administratorem Pani/Pana danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych. 
Inspektorem Danych Osobowych w JUSTPOL SA, jest
Dominik Kępa (dominik@justpol.pl)

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- Wykonywania umowy z JUSTPOL SA, której jest Pani/Pan strona(w zakresie sprzedaży towaru lub usługi, zakupu towaru lub usługi, transportu towaru, lub jego odbioru, wykonywania ewentualnego procesu reklamacyjnego, lub procesów serwisowych, jak i przeprowadzania procedur konserwacyjnych, oraz obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych)
- Wypełniania obowiązków na podstawie art. 6 ust 1 lit.c) – rozporządzenia, oraz w szczególności przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
- Wykrywanie nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń, lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postepowań. 
- Marketing bezpośredni – przez czas trwania umowy  
- Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m. in. Sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy. 
- Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie , badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci sprzedaży.  
- Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej, lub kolejnej umowy. 
- Wsparcie obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m. in. o dane o ofercie, z której Pani/Pan korzystają.  
- Dane Pani/Pana zostaną sprofilowane automatycznie, ma to na celu lepiej dopasować ofertę do Państwa zapotrzebowan.  

Przysługuje Pani/ Panu również prawo do bycia zapomnianym, jest jednym z nowych uprawnień przyznanych przez RODO osobom, których dane dotyczą.
Prawo to składa się z dwóch uprawnień: 
a) możliwości żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora danych,
b) możliwości żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie . 
Kolejnym z rzeczy które niesie ze sobą nowe rozporządzenie unijna jest prawo do przenoszenia danych to prawo do: 
otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi,
prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora danych
 Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych, papierowych zbiorów danych. 
Firma JUSTPOL i jej pracownicy dołożą wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe nie były dostępne dla osób trzecich, lub innych podmiotów nie wymienionych w tej umowie.
Jednocześnie firma pragnie zaznaczyć, że z racji, że pracujemy na rynkach całego globu, wasze dane mogą opuścić Państwa EOG (obejmujące UE, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) – jednakże czy dane będą i w jakim sposób zostaną przekazana poza EOG, znajdą się na umowie przedwstępnej, lub docelowej – jeśli taki fakt będzie miał miejsce. 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Niniejsze rozporządzanie należy przeczytać a w razie niezrumienień którejkolwiek z kwestii, skontaktować się z administratorem RODO w firmie JUSTPOL, potwierdzaniem zrozumienia niniejszego pisma jest wydrukowanie i podpisanie oświadczania na ostatniej stronie niniejszego pisma.
Podpisany dokument proszę przesłać w formie skan-u (najlepiej w pliku *.pdf) na adres dominik@justpol.pl, lub drogą pocztową na adres siedziby firmy.